Aktualności


Nieodpłatna pomoc prawna

2018-01-03

W 2018 roku Punkt nieodpłatnych porad prawnych w Sławie zlokalizowany jest w budynku byłego Ośrodka zdrowia ( II piętro) przy ulicy Ogrodowej 1. Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana 5 dni w tygodniu:
- w poniedziałki, środy i czwartki od godz. 12.00 do 16.00,
- we wtorki i piątki od godz. 14.00 do 18.00.

Punkt prowadzony jest przez adwokatów i radców prawnych.

Bezpłatna pomoc prawna udzielana jest:
- młodzieży do 26 roku życia,
- osobom fizycznym, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
- osobom, które ukończyły 65 lat,
- osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny,
- kombatantom.
- weteranom,
- osobom zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Udzielana pomoc polega na:
- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
- pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Osoby korzystające będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
- prawa pracy,
- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawa cywilnego,
- spraw karnych,
- spraw administracyjnych,
- ubezpieczenia społecznego,
- spraw rodzinnych,
- prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.


Nowa wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2018r.

2018-01-03

W dniu 14 listopada 2017 roku w Monitorze Polskim ukazało się Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2018.

Od 1 stycznia 2018 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1477,00 zł miesięcznie.


Program 500 +

2016-03-07

logo

Na terenie Gminy Sława jednostką wyznaczoną do realizacji programu 500+ został Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie Dział Świadczeń Rodzinnych na ul. Powstańców Śląskich 34b.
Wnioski wraz załącznikami będzie można składać w wersji papierowej lub elektronicznej.
Wersje elektroniczne składać będzie można za pomocą platformy informacyjno-usługowej CSIZS na stronie www.empatia.mpips.gov.pl. W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną należy posiadać tzw. profil zaufany bądź bezpieczny podpis elektroniczny. W przypadku wyboru profilu zaufanego należy potwierdzić tożsamość osobiście w jednym z niżej wymienionych punktów:
- Urząd Skarbowy we Wschowie
- ZUS we Wschowie.
Wnioski również można będzie składać za pomocą systemu teleinformatycznego:
udostępnianego przez ZUS,
banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.
Wniosek można także złożyć osobiście lub nadać pocztą tradycyjną. Formularz wniosku będzie do pobrania ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławie www.ops.slawa.pl.
W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. (włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego, na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. 1 kwietnia 2016 r.
Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego w przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe wynosi 1200 zł netto.
Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można pobrać od 15.03.2016r. w siedzibie Świadczeń Rodzinnych przy ul. Powstańców Śląskich 34B oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławie przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 14.
Informacje telefoniczne na temat realizacji programu 500+ w godzinach 8.00 - 15.00,
pod numerem telefonu 68 356 66 14 bądź email: ops.slawa@slawa.pl.
Ponadto informujemy, że od 1 marca 2016 r. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim czynna jest infolinia dla wszystkich zainteresowanych programem Rodzina 500+
Numer infolinii: 95 7 115 500, Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 - 15:00
Dodatkowo pytania można składać mailowo na adres 500plus@lubuskie.uw.gov.pl


Zmiany w ustawach

2016-01-29

Informujemy, że w styczniu 2016 roku weszły w życie akty prawne zmieniające ustawy:
1. Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
2. Ustawę z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
3. Ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Aktualne treści w/w ustaw znajdują się na naszej stronie w menu [Prawo]


Świadczenie rodzicielskie

2016-01-10

1 stycznia 2016 r. wszedł w życie przepis ustawy o świadczeniach rodzinnych, wprowadzający nowe świadczenie tj. świadczenie rodzicielskie. Prawo do świadczenia rodzicielskiego przysługuje na dzieci urodzone po 1 stycznia 2016 r. oraz na dzieci urodzone przed 1 stycznia 2016 r., które nie ukończyły 52 tygodnia życia. Świadczenie przysługuje jeżeli żaden z rodziców dziecka nie posiada prawa do zasiłku macierzyńskiego z ZUS lub KRUS.

Świadczenie rodzicielskie jest wypłacane w wysokości 1000 zł miesięcznie i nie jest uzależnione od kryterium dochodowego, nie podlega także opodatkowaniu ani innym obciążeniom. W przypadku pobierania świadczeń z PUP świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego ( 1000 zł ) a kwotą zasiłku pobieranego z PUP.

Wnioski o przyznanie świadczenia rodzicielskiego składać można w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławie w komórce ds. świadczeń rodzinnych, ul. Powstańców Śl 34 B.


Nieodpłatna pomoc prawna

2016-01-10

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w Domu Kultury w Sławie w poniedziałek i czwartek w godzinach 12 - 16 oraz wtorek, środę i piątek w godzinach 10 - 14.
Bezpłatna pomoc prawna udzielana jest:
- młodzieży do 26 roku życia,
- osobom fizycznym, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
- osobom, które ukończyły 65 lat,
- osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny,
- kombatantom.
- weteranom,
- osobom zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
Udzielana pomoc polega na:
- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
- pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
Osoby korzystające będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
- prawa pracy,
- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawa cywilnego,
- spraw karnych,
- spraw administracyjnych,
- ubezpieczenia społecznego,
- spraw rodzinnych,
- prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.


przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie. ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 14, 67-410 Sława, tel. 68 356 67 88, 68 356 65 28, faks: 68 356 67 88

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji