Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie

Deklaracja dostępności (www.ops.slawa.pl)

Data publikacji: 2020-03-13

Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.ops.slawa.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-10 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-02-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: - niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów, - niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę, - może występować brak list (nieuporządkowanych i uporządkowanych), - brak responsywności, - niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-13 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewelina Pilarczyk , ops.slawa@slawa.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 68 356 66 14 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl )

Dostępność architektoniczna

Budynek – filia OPS Sława przy ul. Powstańców Śl. 34b znajduje się na parterze. Prowadzą do niego 2 wejścia. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz oraz pomieszczenie, w którym przyjmuje się interesantów. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku OPS Sława (główna siedziba) przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 14, wchodzi się furtką od strony targowiska, a do siedziby wchodzi się po schodach. Pomieszczenia biurowe znajdują się: jedno na parterze, a pozostałe (również toaleta) są na I piętrze. Pomieszczenia nie są przystosowane do przyjmowania osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego. Można korzystać z parkingu miejskiego oddalonego ok. 80 m.

Otwórz deklarację dostępności strony www.ops.slawa.pl