Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"

Zbiórka darów rzeczowych dla uchodźców

Data publikacji: 2021-01-20

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie zwraca się z prośbą o włączenie się w akcję zbiórki darów rzeczowych dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Sława.

Potrzebne są przede wszystkim:

- odzież i obuwie wiosenno - letnie dla dzieci i dorosłych,

- ręczniki,

- poście, kołdry, poduszki,

- łóżko turystyczne,

- foteliki samochodowe dla dzieci starszych (nie nosidełka),

- brakuje również żywności, kosmetyków, art. higienicznych.

Prosimy, aby te rzeczy były nowe lub w dobrym stanie.

Dary prosimy dostarczać do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławie, ul. H. Pobożnego 6 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Serdecznie dziękujemy wszystkim dotychczasowym Darczyńcom.

PROGRAM 500+ OD 1 LIPCA 2019

Nowa wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2022r.

Data publikacji: 2021-01-14

Świadczenie pielegnacyjne podlega corocznej waloryzacji. Wysokość świadczenia od 01 stycznia 2022r. wynosić będzie 2119,00 zł. 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁAWIE

Data publikacji: 2020-10-19

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie

ul. Henryka Pobożnego 6

czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30 

Kontakt: mail: sekretariat@ops.slawa.pl

                      ops.slawa@slawa.pl - świadczenia rodzinne

Numery telefonów:
Świadczenia rodzinne:
68 350 01 86
68 350 01 85

Pomoc Środowiskowa
68 350 01 81
 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Data publikacji: 2020-09-21


Gmina Sława wspiera wykluczonych- świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie art. 138 o ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) - zamówienie na usługi społeczne.

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE (plik pdf 155KB)
 2. Wyliczenie wartości zamówienia (plik pdf 108KB)
 3. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (plik pdf 327KB)
 4. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (plik pdf 327KB)
 5. Zestawienie złożonych ofert (plik pdf 327KB)
 6. Informacje o udzieleniu zamówienia (plik pdf 290KB)
 7. Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (plik doc 83KB)
 8. Załącznik nr 2 - formularz oferty (plik doc 152KB)
 9. Załącznik nr 3 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (plik doc 48KB)
 10. Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków (plik doc 48KB)
 11. Załącznik nr 5 - wzór umowy usługi opiekuńcze (plik docx 38KB)
 12. Załącznik nr 6 - wzór umowy usługi asystenckie (plik docx 41KB)
 13. Załącznik nr 7 - dziennik usług opiekuńczych (plik docx 34KB)
 14. Załącznik nr 8 - dziennik usług asystenckich (plik docx 34KB)
 15. Załącznik nr 9 - karta usług opiekuńczych (plik docx 21KB)
 16. Załącznik nr 10 - karta asystent (plik docx 35KB)
 17. Załącznik nr 11 - kontrakt trójstronny (plik docx 35KB)
 18. Załacznik nr 12 -wykaz osób skierowanych do świadczenia usług (plik doc 43KB)

OGŁOSZENIE PRACA

Data publikacji: 2020-08-05

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie poszukuje osób mogących świadczyć usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznego na terenie Gminy Sława - umowa zlecenie

Zakres czynności usług opiekuńczych obejmuje w szczególności:

Pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych

Zapewnienie opieki higieniczno-sanitarnej

Pomoc w podtrzymywaniu kondycji podopiecznego

Oczekiwania wobec kandydatów:

Mile widziane doświadczenie w zakresie pracy z osobami starszymi, chorymi (także leżącymi), niepełnosprawnymi.

CV można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławie w godzinach funkcjonowania lub poprzez email: kadry@ops.slawa.pl

Zastrzegamy sobie kontakt tylko z wybranymi osobami.

Regulamin monitoringu

Data publikacji: 2020-05-07

Załącznik do Zarządzenia nr 0132.2.2020 Kierownika OPS z dnia 4 marca 2020r.

Załączniki:

 1. Regulamin monitoringu (plik pdf 57KB)

Nieodpłatne porady prawne

Data publikacji: 2019-12-27

W 2020 roku Punkt nieodpłatnych porad prawnych w Sławie zlokalizowany jest w budynku byłego Ośrodka Zdrowia ( II piętro) przy ulicy Ogrodowej 1, tel 65 540 89 20 Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana 3 dni w tygodniu:
- wtorek od godz. 15.00 do 19.00,
- środa od godz. 12.00 do 16.00
- piątek od godz. 12.00 do 16.00.

Punkt prowadzony jest przez adwokatów i radców prawnych.

Z pomocy może skorzystać każdy, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

W celu umówienia wizyty należy zarejestrować się w kalendarzu wizyt: https://enpp.pl/ewidencja/event/reservation/52

Zakres nieodpłatnej pomocy:
- wskazanie rozwiązania problemu prawnego
- poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, uprawnieniach lub obowiązkach
- sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się już postępowaniu sądowym
- nieodpłatna mediacja ( w pełnym wymiarze od 01.01.2020)
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

KARTA DUŻEJ RODZINY DLA RODZICÓW DOROSŁYCH DZIECI

Data publikacji: 2019-01-07

W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) - od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy,
ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Czytaj całość publikacji "KARTA DUŻEJ RODZINY DLA RODZICÓW DOROSŁYCH DZIECI"

Program 500 +

Data publikacji: 2016-03-07

logo

Na terenie Gminy Sława jednostką wyznaczoną do realizacji programu 500+ został Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie Dział Świadczeń Rodzinnych na ul. Powstańców Śląskich 34b.
Wnioski wraz załącznikami będzie można składać w wersji papierowej lub elektronicznej.
Wersje elektroniczne składać będzie można za pomocą platformy informacyjno-usługowej CSIZS na stronie www.empatia.mpips.gov.pl. W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną należy posiadać tzw. profil zaufany bądź bezpieczny podpis elektroniczny. W przypadku wyboru profilu zaufanego należy potwierdzić tożsamość osobiście w jednym z niżej wymienionych punktów:
- Urząd Skarbowy we Wschowie
- ZUS we Wschowie.
Wnioski również można będzie składać za pomocą systemu teleinformatycznego:
udostępnianego przez ZUS,
banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.
Wniosek można także złożyć osobiście lub nadać pocztą tradycyjną. Formularz wniosku będzie do pobrania ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławie www.ops.slawa.pl.
W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. (włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego, na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. 1 kwietnia 2016 r.
Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego w przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe wynosi 1200 zł netto.
Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można pobrać od 15.03.2016r. w siedzibie Świadczeń Rodzinnych przy ul. Powstańców Śląskich 34B oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławie przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 14.
Informacje telefoniczne na temat realizacji programu 500+ w godzinach 8.00 - 15.00,
pod numerem telefonu 68 356 66 14 bądź email: ops.slawa@slawa.pl.
Ponadto informujemy, że od 1 marca 2016 r. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim czynna jest infolinia dla wszystkich zainteresowanych programem Rodzina 500+
Numer infolinii: 95 7 115 500, Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 - 15:00
Dodatkowo pytania można składać mailowo na adres 500plus@lubuskie.uw.gov.pl

Zmiany w ustawach

Data publikacji: 2016-01-29

Informujemy, że w styczniu 2016 roku weszły w życie akty prawne zmieniające ustawy:
1. Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
2. Ustawę z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
3. Ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Aktualne treści w/w ustaw znajdują się na naszej stronie w menu [Prawo]

Świadczenie rodzicielskie

Data publikacji: 2016-01-10

1 stycznia 2016 r. wszedł w życie przepis ustawy o świadczeniach rodzinnych, wprowadzający nowe świadczenie tj. świadczenie rodzicielskie. Prawo do świadczenia rodzicielskiego przysługuje na dzieci urodzone po 1 stycznia 2016 r. oraz na dzieci urodzone przed 1 stycznia 2016 r., które nie ukończyły 52 tygodnia życia. Świadczenie przysługuje jeżeli żaden z rodziców dziecka nie posiada prawa do zasiłku macierzyńskiego z ZUS lub KRUS.

Świadczenie rodzicielskie jest wypłacane w wysokości 1000 zł miesięcznie i nie jest uzależnione od kryterium dochodowego, nie podlega także opodatkowaniu ani innym obciążeniom. W przypadku pobierania świadczeń z PUP świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego ( 1000 zł ) a kwotą zasiłku pobieranego z PUP.

Wnioski o przyznanie świadczenia rodzicielskiego składać można w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławie w komórce ds. świadczeń rodzinnych, ul. Powstańców Śl 34 B.


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"