ikona wczytywania strony

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE - OSTRZEŻENIE

2024-04-16

OSTRZEŻENIE DLA WNIOSKODAWCÓW I BENEFICJENTÓW PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

• Sprawdzaj oferty, nie podpisuj „od ręki”!
• Korzystaj z programu „Czyste Powietrze” uważnie.
• Wybieraj sprawdzonych wykonawców.
• Uważaj na oferty składane przez akwizytorów i sprawdzaj, co podpisujesz.
• Pamiętaj, że dotacja z programu „Czyste Powietrze” przysługuje Tobie, a nie wykonawcy.
• Instalowanie nowego urządzenia grzewczego jest skuteczne tylko w ocieplonym domu.

Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu

2024-04-05

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru:

Działanie: 6.13 Usługi społeczne i zdrowotne, Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027

o nr FELB.06.13-IZ.00-002/24

 

Zgodnie z art.39  Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027,  Gmina Sława, ul. Henryka Pobożnego 10, 67-410 Sława / Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie, ul. Henryka Pobożnego 6, 67-410 Sława, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach, Działanie: 6.13 Usługi społeczne i zdrowotne, Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027

 

 1. Cel projektu: 

Wsparcia realizacji usług społecznych na terenie Gminy Sława

Wsparcie w ramach projektu będzie obejmowało jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.

 1. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Sława przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

 1. Typy działań przewidziane do realizacji:

I. Rozwój usług asystenckich wspierających aktywność społeczną, edukacyjną lub zawodową osób z niepełnosprawnościami.

III. Rozwój (z zachowaniem zasady deinstytucjonalizacji) usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz usług zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej w formach dziennych i całodobowych, w tym świadczonych w miejscu zamieszkania.

IV. Rozwój usług wspierających osoby starsze i osoby z niepełnosprawnością w szczególnie trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, które w przeciwnym wypadku nie miałyby w ogóle dostępu do takich usług w miejscu zamieszkania (kompleksowe wsparcie obejmujące usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne, rehabilitacyjne, asystenckie, wytchnieniowe, pomocy sąsiedzkiej, remontowe, gastronomiczne w miejscu zamieszkania, integrację seniorów ze społecznością lokalną jako gwarancja wydłużenie samodzielności i zwiększenie jakości funkcjonowania).

VI. Upowszechnianie transportu indywidualnego typu door-to-door dla osób z ograniczoną mobilnością jako wsparcie uzupełniające w ramach projektu dotyczącego usług społecznych.

VIII. Szkolenie kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej (typ realizowany tylko jako uzupełnienie innych).

IX. Wsparcie opiekunów faktycznych/nieformalnych osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

 1. Wymagania wobec partnera:
 1. Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)
 2. Partner musi posiadać doświadczenie w zakresie realizacji projektów w zakresie usług opiekuńczych
 3. Partner musi posiadać potencjał finansowy do realizacji projektu. Obrót partnera za poprzedni zamknięty rok obrotowy nie może być niższy niż, wartość wydatków leżących po stronie partnera w ramach projektu w ciągu roku.
 1. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:
 1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt
 2. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, max 4 pkt
 3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt
 1. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:
 1. Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe),
 2. Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera; 
 3. Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie usług opiekuńczych  
 1. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:
 1. być sporządzone w języku polskim;
 2. zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 3. zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;
 4. zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,
 5. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w Programie Fundusze Europejskie dla Lubuskiego  2021-2027 wraz z załącznikami
 6. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:
 • że wobec podmiotu nie orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
 • otrzymania wsparcia wynikającego z nałożonych sankcji związanych z przeciwdziałaniem wspieraniu agresji na Ukrainę
 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS
 • nie zalega z opłacaniem podatków
 1. Termin i tryb rozpatrzenia ofert:
  1. Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 2 dni od daty zakończenia naboru przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławie
  2. Na podstawie decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławie, dokona się wyboru podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa partnerska.
  3. Od decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławie nie przysługuje odwołanie.
  4. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

  Sposób i termin składania ofert:

  1. Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie, ul. Henryka Pobożnego 6, 67-410 Sława z  dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla działania 6.13”
  2. Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 25.04.2024 .

Informacje: sekretariat@ops.slawa.pl

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.  

Sława ,  dnia  05.04.2024 r.                                                       

 

Czytaj całość artykułu "Nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu"

Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek osłonowy

2024-01-24

Od stycznia 2024r. ponownie można ubiegać się o dodatek osłonowy. Dodatek przysługuje jednorazowo.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek w terminie do dnia 30 kwietnia 2024 roku. Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławie ( biuro świadczeń rodzinnych) lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.

Wypłata dodatków zostanie zrealizowana jednorazowo do dnia 30 czerwca 2024 r.

Dodatek będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody z 2022 roku nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowymlub 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy zostanie przyznany w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na zasadzie „złotówka za złotówkę”. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Wysokość dodatku osłonowego:

 • 228-286 zł dla jednoosobowych gospodarstw domowych (gdy dochód nie przekracza 2100 zł)
 • 343,20-429 zł dla gospodarstw 2- lub 3-osobowych (gdy dochód na osobę nie przekracza 1500 zł)
 • 486,20-607,75 zł dla gospodarstw 4- lub 5-osobowych (gdy dochód na osobę nie przekracza 1500 zł)
 • 657,80-822,25 zł dla gospodarstw przynajmniej 6-osobowych (gdy dochód na osobę nie przekracza 1500 zł).

 Podwyższony dodatek przysługuje osobom opalającym domy węglem (także mieszkańców bloków, gdy kotłownia była na węgiel).

Załączniki:

 1. Wniosek na dodatek osłonowy (plik pdf 2027KB)
 2. Klauzula informacyjna do dodatku osłonowego (plik docx 18KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

REKRUTACJA DO PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”

2023-12-19

REKRUTACJA DO PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”

W DNIACH 27.12.2023 – 28.12.2023 W GODZINACH OD 8.00 DO 14.30

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie pozyskał dotację na realizację Programu „ Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na rok 2024.

Wsparcie adresowane jest do osób dorosłych zamieszkujących na terenie Gminy Sława, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ( bądź dokument równoważny).

Asystenci będą wspierać osoby z niepełnosprawnościami w ich codziennym funkcjonowaniu, a zakres wykonywanych przez nich czynności dostosowany będzie do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań odbiorców wsparcia. Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z Regulaminem udziału w programie, który określa zasady rekrutacji i uczestnictwa.

Dodatkowych informacji na temat realizacji Programu udzielają pracownicy socjalni tutejszego OPS.

Załączniki:

 1. Asystent regulamin (plik docx 23KB)
 2. Załącznik nr 1 Karta zgłoszeniowa (plik pdf 683KB)
 3. Załącznik nr 2 - zakres czynności (plik pdf 664KB)
 4. Załącznik nr 3 - oświadczenie (plik docx 13KB)
 5. Przetwarzanie danych 1 (plik docx 15KB)
 6. Przetwarzanie danych 2 (plik docx 13KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

2023-05-19
Logo flaga i godło PL + logo MRiPS + logo Sławy

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie w związku z pozyskaniem środków finansowych w ramach ogłoszenia przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 przystępuje do realizacji kompleksowego świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dla mieszkańców Gminy Sława w terminie do 31.12.2024r.

Program Opieka wytchnieniowa realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie adresowany jest do 2 rodzin z terenu Gminy Sława.

Uczestnik programu nie ponosi odpłatności za usługi świadczone w ramach programu.

Usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Liczba godzin została zaplanowana w oparciu o wytyczne Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024.

Łącznie zaplanowano realizację 96 godzin usług opieki wytchnieniowej tj. 48 godzin na rodzinę.

Załączniki:

 1. Treść Programu - Opieka Wytchnieniowa - 2023 (plik pdf 344KB)
 2. Karta zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa edycja - 2023 (plik pdf 173KB)
 3. Karta pomiaru skala FIM (plik pdf 173KB)
 4. Oświadczenia Uczestnika o wyborze osoby do świadczenia usług opieki wytchnieniowej (plik pdf 133KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Projekt „Wsparcie aktywizacji społeczno - zawodowej w Gminie Sława”

2023-05-19
Logo fepr pl lubuskie ue efs

FUNDACJA DZIAŁAJ AKTYWNIE w partnerstwie z Gminą Sława/Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Project Hub Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wsparcie aktywizacji społeczno - zawodowej w Gminie Sława”.

Celem projektu jest jest dokonanie postępu w procesie aktywizacji społeczno- zatrudnieniowej wśród 32 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących Gminę Sława poprzez udział ww. w okresie realizacji projektu od 01.03.2023 do 30.09.2023 w kompleksowym wsparciu projektu (m.in. w opracowaniu Indywidualnej Ścieżki Reintegracji; aktywizacji społecznej, wsparciu dla osób z niepełnosprawnością, aktywizacji zawodowej).

Dofinansowanie projektu z UE: 341 664,72 zł

Załączniki:

 1. Regulamin rekrutacji (plik pdf 276KB)
 2. Formularz zgłoszeniowy (plik docx 97KB)
 3. Umowa uczestnictwa (plik docx 64KB)
 4. Plakat (plik pdf 240KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA

2023-03-23

Dnia 24 marca 2023r. ( piątek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie będzie nieczynny

Ikonka symbolizująca artykuł

Praca w charakterze opiekunki osoby starszej

2023-03-09

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie zatrudni osoby do opieki nad osobami starszymi.

Mile widziane osoby będące na rencie/ emeryturze

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

praca na terenie Gminy Sława

więcej informacji pod numerem telefonu 68 350 01 73

lub osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławie, ul. Henryka Pobożnego 6

Ikonka symbolizująca artykuł

Wnioski o dodatek węglowy

2022-08-23

Wnioski o dodatek węglowy od dnia 23 sierpnia br

przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławie 

ul. Henryka Pobożnego 6

od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 14

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie

ul. Henryka Pobożnego 6
67-410 Sława
tel. 68 350 01 81, faks: 68 350 01 74

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO