Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie

1. Osoby uprawnione

2. Wysokość świadczeń

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

W razie ustalenia łącznej kwoty alimentów dla kilku osób uprawnionych za kwotę alimentów przysługujących jednej osobie uważa się część łącznej kwoty proporcjonalną do liczby osób, dla których ustalono alimenty.

W razie ustalenia alimentów więcej niż jednym tytułem wykonawczym od rodziców dziecka za kwotę alimentów przysługujących jednej osobie uważa się kwotę alimentów przysługujących na podstawie wszystkich tytułów wykonawczych.
 

3. Kryterium dochodowe

4. Zasady ustalania dochodu

5. Kiedy nie przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

6. Słownik użytych pojęć