Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie

Powrót

PRZEMOC W RODZINIE

Data publikacji: 2016-02-02

PRZEMOC W RODZINIE

Uznając, że przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności.

Według definicji zawartej w art. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przemoc to:

Jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt 1. ( członek rodziny - osoba najbliższa w rozumieniu art.115 § 11 ustawy z dnia 6.06.1997 r.,. - kodeks karny), w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Przemoc - jest przestępstwem ściganym przez prawo, Art. 207 k. k

Za przemoc - zawsze odpowiedzialny jest sprawca ... nie ofiara.

Kto może być ofiarą przemocy:

- współmałżonkowie,

- partnerzy w związkach nieformalnych,

- dzieci,

- osoby starsze,

- osoby niepełnosprawne.

Najczęstsze formy przemocy w rodzinie:

- przemoc fizyczna- kopanie, szarpanie, duszenie, bicie, policzkowanie,

- przemoc psychiczna - okazywanie braku szacunku, wyśmiewanie, krytykowanie, szydzenie, ograniczanie, groźby że zabije, podpali dom,

- przemoc seksualna - wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych,

- inne rodzaje zachowań - demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie, niszczenie rzeczy osobistych, zmuszanie do picia alkoholu i środków odurzających.

Jeżeli czujesz, że jesteś ofiarą przemocy zgłoś to do : Policji, Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Lekarzy rodzinnych. Każda z tych instytucji ma obowiązek pomóc ofierze przemocy zakładając i wszczynając procedurę Niebieskiej Karty.

Nowelizacja Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wprowadziła nową formę pracy z indywidualnym klientem i rodziną wieloproblemową, zobowiązując samorządy do powołania zespołów Interdyscyplinarnych.

ZADANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest: integrowanie i koordynowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez:

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie i ustalanie strategii pomocowych,

- ocena i weryfikacja dotychczasowych działań,

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie

celem jego przeciwdziałania,

- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

- rozpowszechnianie informacji o możliwościach, osobach, instytucjach świadczących pomoc w środowisku lokalnym.

- Podejmowanie wspólnej interwencji kryzysowej,

- Prowadzenie dokumentacji pracy Zespołu.

W dniu 26 stycznia 2012 roku Zarządzeniem Burmistrza Sławy, został powołany Zespół Interdyscyplinarny w skład którego wchodzą:

- Grażyna Balińska - przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

- Dorota Szudra - z-ca przewodniczącego espołu Interdyscyplinarnego, Kierownik OPS 

- Danuta Pitrowska - Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławie

- Małgorzata Krzyśków - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sławie 

- Jacek Dryło - Komendant Komisariatu Policji w Sławie

- Marcin Wójtowicz - Dyrektor Szkoły Ponadpodstawowej w Sławie

- Iwona Boryczka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym Strączu

- Bogusława Olszewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ciosańcu

- Jerzy Rudnicki - Komendant Straży Miejskiej w Sławie

- Jadwiga Kościółko - Dyrektor Przedszkola w Sławie

- Grzegorz Kania - Lekarz Poradni ESKULAP w Sławie

- Bogusław Boryczka -  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzepielowie

- Prokuratorzy Prokuratury Okręgowej we Wschowie.

ZADANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest: integrowanie i koordynowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez:

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie i ustalanie strategii pomocowych,

- ocena i weryfikacja dotychczasowych działań,

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie

celem jego przeciwdziałania,

- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

- rozpowszechnianie informacji o możliwościach, osobach, instytucjach świadczących pomoc w środowisku lokalnym.

- Podejmowanie wspólnej interwencji kryzysowej,

- Prowadzenie dokumentacji pracy Zespołu.

W dniu 26 stycznia 2012 roku Zarządzeniem Burmistrza Sławy, został powołany Zespół Interdyscyplinarny w skład którego wchodzą:

- Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej,

- Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Dyrektorzy Gimnazjów i Szkół Podstawowych,

- Komendant Policji,

- Lekarze Rodzinni,

- Kierownik Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

- Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Sławie.

SKŁAD OSOBOWY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

1. Grażyna Balińska Przewodnicząca Zespołu, Z-ca kier. OPS

2, Dorota Szudra Kierownik OPS w Sławie,

3. Cezary Sadrakuła Przewodniczący Gminnej Komisji R.P.A

4. Aniela Matyjas Dyrektor Gimnazjum w Sławie,

5. Bogusława Olszewska Dyrektor Zespołu Szkół w Ciosańcu,

6. Jacek Smektała Dyrektor Pub. Szkoły Podstaw. Sława

7. Iwona Boryczka Dyrektor Pub. Szkoły Podstaw. Stare Strącze,

8. Marek Biedak Komendant Policji w Sławie,

9. Grzegorz Kania Lekarz Rodzinny Eskulap Sława,

10. Maria Szulc Kierownik Poradni Psych - Pedag.

11. Jerzy Rudnicki Komendant Straży Miejskiej,

12. Edward Boks Dyrektor Ponadgimnazjalnej Szkoły w Sławie

13. Bogusław Boryczka Dyrektor Pub. Szkoły Podstaw. Krzepielów,

14. Jadwiga Kościółko Dyrektor Przedszkola Samorząd. W Sławie.

oraz kuratorzy zawodowi Sądu Rejonowego w Nowej Soli, oddział zamiejscowy we Wschowie

Prokuratura Rejonowa we Wschowie

GRUPY ROBOCZE

Zespół interdyscyplinarny, może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia. W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadaniem grup roboczych jest opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.